KNIHOVNÍ ŘÁD

Platný knihovní řád

AKTUÁLNĚ - Od 1. ledna 2018 je v platnosti aktualizovaný Knihovní řád KVK v Liberci.

Významné změny a doplňky:

 • Knihovna nově nabízí vystavení čtenářského průkazu firmám a organizacím (právnickým osobám), které jej pak mohou nabízet svým zaměstnancům - informace v Čl. 4, odst. 4, Čl. 11, odst. 3 a v Ceníku služeb (příl. č. 3)

 • Došlo k upřesnění pravidel užívání čtenářského průkazu vystaveného dětem do 15 let jejich zákonnými zástupci: "Rodiče / zákonní zástupci mohou půjčovat dokumenty na průkaz svého dítěte pouze v Knihovně pro děti a mládež a v souladu s platnými pravidly také v Hudební knihovně." - Čl. 5, odst. 4 

 • Došlo k úpravě pravidel užívání oddělení Hudební knihovna dětmi do 12 let - "Děti do 12 let si mohou v Hudební knihovně půjčovat veškeré nosiče s hudebními nahrávkami a společenské hry, z nabídky zvukových knih a filmů si mohou půjčovat pouze tituly určené této věkové kategorii. Dětem od 12 let Hudební knihovna umožňuje půjčování všech dokumentů bez omezení s výjimkou filmů, kde se přihlíží ke vhodnosti obsahu díla pro děti a mladistvé (označeno klasifikací na nosiči). Rodič / zákonný zástupce bere na vědomí, že pracovníci knihovny nezodpovídají za výběr dokumentů a přebírají veškerou zodpovědnost za vybrané dokumenty, které budou dítěti v Hudební knihovně dle jeho výběru zapůjčeny." - Čl. 14, odst. 3  

 

Knihovní řád platný od 1. 1. 2018

Výtah z Knihovního řádu KVK v Liberci 

 

Přílohy:

 1.  Směrnice k likvidaci škod na knihovních fondech, podmínky ochrany knihovního fondu
 2.  Směrnice k likvidaci škod na majetku uživatele
 3.  Ceník služeb KVK v Liberci
 4.  Provozní doba KVK v Liberci a poboček
 5.  Směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů KVK v Liberci
 6.  Pravidla pro využívání výpočetní techniky a Internet
 7.  Směrnice o meziknihovní výpůjční službě
 8.  Postup při realizaci vzdálené registrace
 9.  Pravidla používání biblioboxu
 10.  Provozní řád studijních boxů
 11.  Pravidla používání čteček elektronických knih

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj