Programy NA PODPORU KNIHOVEN

Přehled programů na podporu knihoven najdete na stránce Národní knihovny ČR - Informace pro knihovny

VISK 3 - Informační centra knihoven na rok 2017

Zadávací dokumentace:

Podmínky. Vzor žádosti. Žádost. Popis projektu.

Pomoc při zpracování a realizaci projektů

  • Při zpracování projektů a následné realizaci se můžete o pomoc přihlásit v KVK Liberec - Jaroslava Starcová, tel. 482412124, starcova@kvkli.cz, Iva Slámová, tel. 482412186, slamova@kvkli.cz a v dalších knihovnách pověřených výkonem regionálních funkcí v jednotlivých okresech - kontakty: Českolipsko, Jablonecko, Semilsko.

Levnější software od firmy Microsoft prostřednictvím organizace TechSoup

  • Při zpracování projektů využijte možnosti nákupu levnějšího softwaru od firmy Microsoft. Na základě licenční smlouvy Select Plus mohou knihovny nakupovat produkty firmy s výraznou slevou.
  • Prostřednictvím organizace Techsoup Česká republika veřejné knihovny mohou žádat o licence na počítače přístupné veřejnosti. Darovaný software je tedy možné použít jen pro počítače přístupné veřejnosti, pro počítače používané přímo ke správě počítačů pro veřejnost či pro management programů zaměřených na přístup veřejnosti. Hradí se administrativní poplatek (např. za Office Standard 2010 ve výši 731 Kč + 21% DPH). Pro veřejnost je možné také získat počítače poskytované rakouskou firmou Compuritas.

Podrobnější informace a odkazy na stránce Nákup softwaru se slevou.

Knihovna 21. století na rok 2017

Podpořené projekty knihoven Libereckého kraje na rok 2017

Tématické okruhy:

1.    Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců

  • realizace výstav, besed, soutěží
  • nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny

2.    Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením

  • nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké - dotace je určena pouze na nákup zvukových knih a licencí k jejich užívání. Zvukové knihy jsou určené výhradně k půjčování zrakově postiženým a zdravotně postiženým, jimž rozsah postižení znemožňuje číst tištěné dokumenty
  • nákup technických zařízení (s výjimkou běžného hardware) umožňujících zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů v knihovnách nevidomým a slabozrakým a služeb sluchově postiženým

3.    Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

  • projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, celoživotního učení, přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podpora komunitní činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením, akce k významným literárním výročím

Zadávací dokumentace:

Podmínky. Vzor žádosti z r. 2016 (může se poněkud lišit). Žádost. Popis projektu. Dobrovolníci v knihovnách. Vzor příkazní smlouvy dobrovolníka

Ministerstvo kultury vyhlásilo programy na rok 2017

v oblasti Regionální a národnostní kultura

Některé programy by mohly využít i knihovny. Všechny vyhlášené programy najdete zde.

Grantový program LIBERECKÉHO KRAJE

najdete  na webových stránkách Libereckého kraje - DOTACE - DOTAČNÍ FOND LK . Dotační fond Libereckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 43/13/ZK ze dne 26. 2. 2013. Správci jednotlivých programů Dotačního fondu Libereckého kraje jsou příslušné odbory Krajského úřadu Libereckého kraje. Knihoven se týká zejména podprogram 7.I Kulturní aktivity v Libereckém kraji.

Nadace EURONISA

Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporou projektů a činností jednotlivých organizací a fyzických osob v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti mj. Podávání žádostí vyhlašuje 1 - 2x ročně. O grant mohou žádat neziskové a příspěvkové organizace registrované na území ČR a působící v české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a Šlukonovský výběžek).

Webová stránka Nadace EURONISA

Nadace ČEZ - program Podpora regionů

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů pro rok 2013.

Webová stránka Nadace ČEZ

Projekty na podporu knihoven v Libereckém kraji

Informace z přednášky PhDr. Kateřiny Šidlofové dne 19. 2. 2008:

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj